ÜYELİK SÖZLEŞMESİVE KULLANIM KOŞULLARI

1. TARAFLAR

a) www.decathlon.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Marmara Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy adresinde mukim Turksport Spor Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle "Turksport” ve/veya “Decathlon” olarak anılacaktır) b) www.decathlon.com.tr internet sitesine Üye olan internet kullanıcısı ("Üye")


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Türksport’un sahip olduğu internet sitesi www.decathlon.com.tr‘den ve yine TürksportTürksport tarafından sağlanan Decathlon Hesap’tan Üye’nin faydalanma şartlarının ve hizmet kapsamının belirlenmesidir.
3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. Türksport’un, www.decathlon.com.tr üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. Türksport’un, www.decathlon.com.tr üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Türksport’a ait www.decathlon.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın Üye’ye kargo firması tarafından Türksport adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. Türksport’un www.decathlon.com.tr ve/veya mağaza içi kiosk ve tabletler üzerinden sunacağı “Decathlon Hesap” program hizmeti; işbu sözleşmenin kabulü ile oluşturulan Üye hesabı ile birlikte kendiliğinden devreye giren sadakat programıdır.

3.4. Türksport, www.decathlon.com.tr ve/veya mağaza içi kiosk ve tabletler üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.decathlon.com.tr’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.5. www.decathlon.com.tr bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Türksport tarafından belirlenecek ve www.decathlon.com.tr’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Türksport, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.decathlon.com.tr ’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, www.decathlon.com.tr internet sitesine Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Türksport’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye, Türksport tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Türksport’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Türksport’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.3. Üye, www.decathlon.com.tr’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır. Üye, www.decathlon.com.tr’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla işlem yapabilirler. Üye’nin yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine aittir. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, Türksport ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üyelerin www.decathlon.com.tr internet sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Türksport’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.4. www.decathlon.com.tr internet sitesinde Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Türksport ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Türksport’un Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. Türksport, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.decathlon.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Türksport'tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

4.7. Üye, hesap ile birlikte kullanıma açılacak “Decathlon Hesap” programını işbu sözleşmenin “Decathlon Hesap Kullanım Koşulları” başlığıyla beşinci kısmında yer alan koşullara uygun olarak kullanacağını taahhüt eder.

4.8. İşbu Üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Türksport’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Türksport’un Üyeye karşı Üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.9. Türksport’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Türksport’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.10. www.decathlon.com.tr’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve www.decathlon.com.tr’nin sunumu Türksport’un ya da Türksport’un izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

4.11. Türksport tarafından www.decathlon.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.12. Türksport, www.decathlon.com.tr internet sitesi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Türksport, Üyenin www.decathlon.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

4.13. www.decathlon.com.tr internet sitesine Üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Türksport’un kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Türksport tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Türksport tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Türksport’un kendisi ile internet, telefon, SMS vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Türksport’u sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Türksport’un müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

4.14. Türksport, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Türksport’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Türksport’un haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.15. www.decathlon.com.tr internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye internet sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.16. Türksport, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya internet sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.17. Türksport, www.decathlon.com.tr’de mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve www.decathlon.com.tr’yi kullanma koşulları ile www.decathlon.com.tr ’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, www.decathlon.com.tr’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, www.decathlon.com.tr’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. www.decathlon.com.tr’nin kullanımı ya da www.decathlon.com.tr’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir. Türksport, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.18. Türksport, Üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.19. Taraflar, Türksport’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.20. Türksport, işbu Üyelik sözleşmesi uyarınca, Üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu Üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda www.decathlon.com.tr internet sitesinin ilgili bölümden ve/veya Türksport’un Üyeye sunacağı başkaca bir vasıtayla iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.
4.21. www.decathlon.com.tr üzerinden, Türksport’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.decathlon.com.tr üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Türksport’un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Üyelerin kendi sorumluluğundadır. Türksport bu tür link verilen internet sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Türksport’un uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.22. Türksport, www.decathlon.com.tr’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, www.decathlon.com.tr’de üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. www.decathlon.com.tr’de muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler www.decathlon.com.tr’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile www.decathlon.com.tr’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. www.decathlon.com.tr’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Türksport’un www.decathlon.com.tr’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.


5. DECATHLON HESABIM KULLANIM KOŞULLARI

5.1. Decathlon Hesabı, «Decathlon Hesap üyesi» ya da «Müşteri» olarak anılacak olan, 18 yaşından büyük gerçek kişiler için geliştirilmiştir. Decathlon Hesapmağazalarda ve internette yapılan alışverişlerde kullanılabilir.

5.2. Decathlon Hesap sadece Decathlon’un Türkiye, Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, İtalya, Birleşik Krallık, Almanya, Portekiz, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovakya, Rusya ve İsveç mağazalarında geçerlidir.

5.3. İşbu sözleşmenin kabulü halinde aktif hale geçecek Decathlon Hesap programı ücretsizdir.

5.4. Türksport, Decathlon Hesap Üyelik ve kullanım programı koşullarına uyulup uyulmadığını kontrol etme hakkını saklı tutar.

5.5. Decathlon Hesap programı puan biriktirme sistemi 30.07.2018 itibariyle sona ermiştir.

5.6. Gerçek kişiler için Decathlon Hesap bireyseldir. 30.07.2018’den önce Decathlon Hesapta puan biriktirme, biriken puanların e-çeke dönüşmesi ve kullanımı yalnızca bireysel amaçlarla alışveriş yapan Decathlon Hesap üyeleri için geçerli olacaktır. Toplu satınalma gerçekleştiren ve/veya alışveriş sıklığı ve tutarı sistem tarafından belirlenen limitlere uymayan Decathlon Hesap sahiplerinin alışveriş işlemleri “şüpheli işlem” statüsünde değerlendirilecek, bu üyelerin puan biriktirme ve e-çek kullanım hakkı gerekli görüldüğü takdirde aşağıdaki işlemlere tabi tutulabilecektir; Decathlon Üyelik kartının iptal edilmesi, Üyelik programının durdurulması ve Üyeliğin iptali, Üyeye sağlanan her türlü indirim ve avantajların Decathlon tarafindan geri alınması, Gerekli yasal ve hukuki işlemlerin yapılması.

5.7 Aynı adreste yaşayan kişiler için birden fazla kart açılabilir. Müşterilerin aynı adreste yaşayan kişiler olması halinde tek bir ana üyelik hesabı oluşturması mümkündür. Bu halde de e-çek uygulaması vardır. Puanlar aynı adreste yaşayan kişilerin kartlarinda ayrı ayrı birikir ve e-çek oluşturulurken birlikte hesaplanır. Bu e-çek çeşitli hizmetleri ve avantajlari da kapsayan bir e-posta ile ana üyelik hesabini olusturan Üye’ye gönderilir.

5.8. Decathlon Hesap programı için düzenlenen puan sistemi 16 Eylül 2011 ile 30 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan alışverişlerde geçerlidir. Biriken puanların 500’e ulaşması durumunda müşteri 10 TL değerinde hediye çeki kazanacaktır.Yapılan alışverişlerde kazanılan puanların karta işlenebilmesi için Üye aşağıdaki işlemleri yapmalıdir: Mağazada yapılan alışverişlerde, Decathlon Hesap sahibi kasada Decathlon Hesap numarasını belirtir. Internet sitesi üzerinden yapılan alışverişlerde kart sahibi, kart numarasını belirtir. Decathlon Hesap çıkarılma tarihinden önce yapılan alışverişler Decathlon Hesap’a eklenemez.

5.9.Decathlon Hesap programı için düzenlenen puan sistemi aşağıdaki gibidir: Mağazadan alınan ürünlerde her 1-TL tutarinda alışveriş için 1 puan kazandırır. Üye 500 puana ulaştığında, 10 TL tutarında e-çek hakkı kazanır. * Türkiye dışındaki Decathlon mağazalarından yapılan alışverişler için puanlar o ülkenin puan biriktirme sistemine göre hesaplanir. O ülkeye ait puan biriktirme koşullarına ülke mağazalarından ya da internet sitesinden erişilebilir. Alışveriş yapılan ülkede puan sisteminin olmaması durumunda gerçekleştirilen alışverişlerde sonradan puan kazanımı söz konusu olmayavcaktır. * e-çek, hediye kartı, değişim işlemlerine tabii olan ürünler puan uygulamasindan hariç tutulur. Ürünün geri verilerek, para iadesi yapılmasi durumunda, alışveriş sırasından kazanılan puanlar geri alınır.

5.10. Decathlon Hesap sahibi, istediği zaman biriken puanlarını mağazalardaki müşteri hizmetlerine danışarak veya www.decathlon.com.tr adresindeki Üye hesabından görebilir.

5.11. Biriken puanların tamamı, 30 Temmuz 2018’den önce kullanılmalıdır. Bu tarihten önce 500’e ulaşmayan puanlar silinecektir. 31 Temmuz 2018’ten itibaren Üye, alışverişlerinden puan kazanımı gerçekleştirmeyecektir. 30 Temmuz 2018 tarihine kadar Üyenin 500 puana ulaşması durumunda kazanacağı hediye çeki oluştuğu tarihten itibaren 3 ay daha geçerli olmaya devam edecektir. Biriken puanlarin para ile değiştirilmesi teklif edilemez. Ayrica ticari amaçla kullanılamaz ve transfer edilemez.

5.12. Biriken puanlar e-çeke dönüşür. e-çekler e-posta yolu ile gönderilir. Üye e-posta olarak gelen çeki yazdırabilir ya da çek üzerindeki numarayı not ederek kullanabilir. E-çek basılı olarak gönderilmez. Üye’nin e-posta adresinin bulunmaması ya da yanlış yazılmış olması gibi durumlardan Decathlon sorumlu tutulamaz. E-çekler Decathlon mağazalarındaki bütün ürünler için veriliş tarihinden itibaren 3 ay süresince geçerlidir.. E-çekler başkasına verilemez, paraya dönüştürülemez ya da satılamaz.

5.13. E-çekler, sadece Decathlon’un puan ve e-çek sisteminin devam ettiği ülkelerde kullanılabilir. E-çekler, kullanılırken o ülkenin TL ile sahip olduğu kur farkı hesaba katılarak o ülkenin para birimine denk gelen tutar üzerinden kullanım sağlanmaktadır. E-çekin kullanılabilir olup olmadığı, o ülkenin websitesinden kontrol edilerek gerçekleştirilebilir.

5.14. E-posta veya sms ile gönderilen e-çeklerin kaybolması veya başka herhangi bir neden ile kullanılmaması halinde aynı puan için tekrar gönderim yapılmamaktadır. E-çek, 3 aylık geçerlilik süresi boyunca tek seferde kullanılabilir, e-çek tutarı bölünemez veya herhangi bir şekilde para iadesine konu olamaz, devredilemez, satılamaz.

5.15. Decathlon’un ya da birlikte çalıştığı tedarikçilerden birinin bir ürünü kalite ya da güvenlik sebeplerinden ötürü satıştan çekme ya da satılan ürünleri toplatma kararı alması durumunda Decathlon Hesap sahibi üyeler bu konuda bilgilendirilir. Bu bilgilendirme e-posta, mektup ya da telefon aracılığıyla yapılabilir. Üye iletişim bilgilerinin güncel olmaması Decathlon’un sorumluluğu altında değildir. Decathlon Hesabı olan Üye, alışveriş tarihini takip eden 30 gün içerisinde kasa fişi/faturasını göstermeden ürün değişimi yapabilir. Decathlon Hesabı olan Üye, 2 yıl süresince, yapmış oldugu satın alma ile ilgili kasa fişinin/faturasının yeniden basılmasını talep edebilir. Üye, bildirim almayı kabul eden bir beyanda bulunmuşsa, Decathlon, üyelerini yerel ve ulusal spor etkinlikleri konusunda bilgilendirebilir ve bu etkinliklere davet edebilir. Üye’nin onay vermesi durumunda, Decathlon dışındaki diğer grup şirketlerinin bilgilendirici ve tanıtıcı her türlü iletişim dokümanı Üye’ye yollanabilir.

5.16. Decathlon Hesap, kişiye özeldir ve başkasına devredilemez. Dolayısıyla, sadece kart sahibi Üye, Decathlon Üyelik karti kurallarına uymakla yükümlüdür. Üye; kartına eklenen diğer tüm kullanıcılardan sorumludur, kendisinin bizzat veya kart kullanımını gerçekleştiren diğer üçüncü kişiler için kefil olmakta ve onların üyelik kartı kullanımlarından sorumlu olmaktadır.

5.17. Üye’nin doğru olmayan kimlik bilgileri ile Üye olmak istemesi durumunda ve/veya kendisine ait olmayan, başka bir kişinin kimlik bilgilerini kullanması durumunda doğacak hukuki ve cezai yaptırımların tek muhatabı olmayı kabul eder. Söz konusu durumlarda Decathlon’a hiçbir sorumluluk yüklenemez. Böyle bir durumun tespiti halinde ayrica şu işlemler yapılabilir: Decathlon Üyelik kartinin iptal edilmesi, Üyelik programının durdurulmasi ve Üyeliğin iptali, Üyeye sağlanan her türlü indirim ve avantajların Decathlon tarafindan geri alınması, Gerekli yasal ve hukuki işlemlerin yapılması.

5.18. Decathlon, Üyelik kartına ait tüm Hizmetlerin en iyi şekilde kullanılmasını Üye’ye garanti etmekle yükümlüdür. Bununla birlikte, Decathlon, Üyelik puanlarının yüklenmesi ile ilgili gecikmeler, bağlantı sorunları, alışılmışın dışında durumlar, Decathlon’un çalışmasını engelleyen durumlar ve mücbir sebepler (örn: posta hizmetlerinde grev, kötü hava kosulları, afet, vb.) gibi durumlardan doğan zararlardan sorumlu değildir. Üye tarafindan yapılan Decathlon Hesap kaydı ile Üye, mağaza sunucusundan kaynaklanan gecikmeleri (Üyelik hesabı oluşturma ve hesap kontrolü), teknik performansı etkileyen problemleri, bağlantı kesilme sorunlarını ve genel olarak bilgilerin paylaşılması ile ilgili doğabilecek tüm sorunları vb. internet ortamından kaynaklanan teknolojik problemleri ve kısıtlamaları kabul eder.

5.19. Üye’nin tüm adres ve/veya e-posta adresi ve/veya isim değişiklikleri en kısa süre içerisinde aşağıdaki şekilde bildirilmelidir: Üye, en yakın Decathlon mağazasına başvurabilir, Decathlon Hesap mağazadan açıldı ise Müşteri Hizmetlerini arayabilir, www.decathlon.com.tr adresinden Üye hesabına ulaşabilir ya da www.decathlon.com.tr adresinde yer alan iletişim linkinden veya musterihizmetleri@decathlon.com adresine e-mail atarak gerekli değişiklikleri yapabilir.

5.20. Decathlon Hesabın kaybolması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Hesap sahibi en kısa sürede yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinden birini kullanarak Decathlon Müşteri Hizmetlerini bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu durumda kaybolan/çalınan üyelik hesabı iptal edilir ve yeni bir kart ile değistirilir. Decathlon Hesap sahibi, daha önceden sahip olduğu tüm puanlara ve diğer avantajları yeni hesabında da muhafaza eder.

5.21. Belirtilen koşullara uyulmamasi, kartın kart sahibi ya da başka kişiler tarafindan usulsüz kullanımı hesap üyeliğinin iptalini gerektirir. Söz konusu durumda kartta biriken puanlar ve diğer avantajlar ile, e-çekler de Decathlon tarafindan iptal edilir. Decathlon, kartı usulsüz kullanan Üye hakkinda yasal prosedürü izleme hakkını saklı tutar.

5.22. Decathlon Hesap, bu Üyelik programı geçerli olduğu sürece geçerlidir. Decathlon, istediği her an bir sebep belirtmeksizin üyelik ve puan sistemini değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar. Decathlon, puan toplama ve puan kazanma koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Decathlon Hesap sahipleri, işbu genel şartların tümünün ya da bir kısmının her an değişebileceğini kabul eder. Üye, Decathlon internet sitesi üzerindeki "Decathlon Hesabım" bölümünde bulunan güncel duyuruları izlemekle ve yapılan değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür.

5.23. Yürülükteki mevzuat ve Decathlon Gizlilik Politikasi gereği, Üyeler Decathlon Hesap başvurusu sırasında toplanan bilgilerin, Decathlon Hesap çıkartılması ve bu alandaki işlemler için toplanacağı konusunda bilgilendirilir. Işbu Üyelik i çerçevesinde toplanan kişisel bilgiler, yürürlükte olan kanunlar ve yasalar çerçevesinde bilgisayar sistemlerine işlenir. Decathlon üyelerine ait kişisel bilgileri, üyelerin onayı olmadan başka şirket ya da gruplarla paylaşamaz. Üyeler, Decathlon’un bu bilgileri adli veya idari yetkili mercilerce talep edilmesi halinde ilgili birimlerle paylaşmak durumunda kalabileceğini kabul eder. Üyelerin, kendi kişisel bilgilerine erişme hakkı bulunduğu gibi ayrıca her kullanıcı tek bir taleple ücretsiz olarak bilgilerinin düzeltmesini, anonim hale getirilmesini, bloke edilmesini veya silinmesini gerçekleştirme veya isteme hakkına sahiptir.

decathlon.com.tr'yi ziyaret ederek, ziyaretinizin kalitesini artırmak, sosyal paylaşım tercihlerinize uygun teklifleri ve servisleri sunmak için gerekli olan çerezlerin kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz, daha fazla bilgi ve ayarlar için tıklayınız.

Çerez Politikası


6. DEVİR

Türksport, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.


7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Türksport işbu sözleşmeyi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Türksport açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Türksport’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.


8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Üye'nin Üyeliğini iptal etmesi veya Türksport tarafından Üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Türksport Üyenin Üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin Üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


9. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLERİN HALLİ

İşbu sözleşme Türk hukukuna tabi olup; sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


10. YÜRÜRLÜK

Üye’nin, Üyelik kaydı yapması Üye’nin Üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin Üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.