TURKSPORT SPOR ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

TURKSPORT SPOR ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “Decathlon” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami gayret göstermekteyiz.

 

Decathlon olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Decathlon 2.Şans mobil uygulamamızı indirerek (“Mobil Uygulama”) üye olmanız halinde bazı kişisel verileriniz işlenecektir. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin kullanımı, korunması ve haklarınız hakkında veri sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

 

·         Adınız, soyadınız ve doğum tarihiniz (paylaşmayı tercih etmeniz halinde),

·         IBAN numarası (ürün satışına yönelik ilan vermeniz halinde),

·         Adres bilgileri,

·         E-posta adresiniz,

·         Mobil Uygulama’ya üye olurken belirleyeceğiniz kullanıcı adı ve şifreniz,

·         Mobil Uygulama’ya kullanımınıza ilişkin IP adres bilgileri ve log kayıtları,

·         Sipariş ve fatura bilgileriniz (vereceğini siparişler, tarihi, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli),

·         Ürün sahibinin bulunduğu fotoğraf (sisteme yüklemeniz halinde)

 

 

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?

 

Mobil Uygulama’ya üye olmanız halinde, kişisel verileriniz,

 

·         Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

·         Üyelik sözleşmesinden kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·     Şirket’in iş stratejilerini planlamak ve iş birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma, proje ve faaliyetlerini gerçekleştirmek,

·         Sipariş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,

·         Sipariş ve/veya ürün satış geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek,

·         Ürün satışına ilişkin ilanların yayınlanmasını sağlamak,

·         Ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,

·         Tahsilat süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,

·         Üyeler arası mesajlaşma imkânı sağlamak,

·   Üye talep ve şikâyetlerinin kısa zamanda çözümleyebilmek için sizinle iletişime geçmek,

·        Çevrimiçi alışveriş yapan üyenin yasal yaşını doğrulamak (doğum tarihi aracılığıyla),

·         Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek,

·         Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·         Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·         Mobil Uygulama üyeliği kapsamında oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifre ile sizleri tüm Decathlon platformlarındaki hizmetlerimizden yararlandırmak,

·   Mobil Uygulama üyeliği veya tüm Decathlon platformlarından biri ya da birkaçına gerçekleştireceğiniz üyelik kapsamında vereceğiniz ve/veya daha sonra değiştireceğiniz bilgilerinizin/diğer üyeliğinize ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler için de güncellenmesini sağlamak ve kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,” “(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanmakta ve İşlenmektedir?

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK kapsamında belirtilen hukuki sebepler uyarınca, Mobil Uygulama’ya üye olmanız veya işlem yapmanız halinde elektronik olarak otomatik yollarla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılmaktadır?

 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

  • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
  • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
  • İş birimlerimiz tarafından kullanılan çevrimiçi yazılım sistemlerine yönelik bakım-destek hizmetinin alınması amacıyla anlaşmalı firma(lar) ile paylaşılabilecektir.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz, Decahtlon’un ürün ve hizmetlerine dair satış, pazarlama, e-ticaret ve müşteri ilişkileri ve yönetimi faaliyetlerinin veri tabanları yurt dışında olan çevrimiçi yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, KVKK’nın 9 maddesindeki yurt dışına aktarım şartları doğrultusunda, ilgili kişinin açık rızası temin edilmeksizin,

(i)                 Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”)

(ii)               Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemler alınarak gerçekleştirilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır.) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır:

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·   KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·     Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,

·         “Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulv. Marmara Forum Si. A Bl. Ap. N.3/Z099 Bakırköy İstanbul” adresindeki merkez ofisimize bizzat gelerek,

·         kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

·        (varsa) tarafınızca daha önce Decathlon’a bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kisiselverilerim@decathlon.com  adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.